Menu

Oliwa Do Ognia

czyli Anka w kuchni

Zostań kulinarnym prorokiem - KONKURS

oti01

Tym razem nie gotuję. Tym razem zapraszam do udziału w konkursie :)

IMG_0846

Każdy ma swoje typy jeśli chodzi o Stolicę Światowej Mody. Ale gdy zapytamy o stolicę, która dyktuje trendy w dziedzinie gastronomii, nie jest już tak łatwo. Czy prym wiodą Foodtrucki z tętniącego życiem Nowego Jorku, czy może ostry jak półmisek żyletek Street Food z orientalnego Bangkoku ? A może na czoło pochodu wysuną się zawsze wykwintne i eleganckie restauracje Paryża ? Każdy rok przynosi jakieś mody i trendy w kulinariach. I często są to rzeczy nieporównywalne. Bo czemu jest winne słynne nowojorskie pastrami, że nagle modniejszy okazuje się jarmuż. Bo czyż miłośnicy krwistego steka uwierzą, że na drugiej orbicie – weganie – są w stanie zrobić bez mięsa prawie wszystko, od bigosu, po kaczkę (no może a la kaczkę).

Podobnie jest na rodzimym rynku. Super modne sushi wyparła kuchnia tajska, a i tak w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, jest u nas chyba więcej „kebabów” niż w Turcji.  W ślad za modą na bolywood, nieśmiało wkroczyła do nas kuchnia indyjska, ale nie zadomowiła się u nas tak bardzo, żeby wyprzeć z ulic Foodtrucki z różnej maści burgerami.

Rok 2015 to czas  polskich  retro warzyw i kuchni bez glutenu. W tym roku zajadamy się nowoczesną  kuchnią polską i rodzimymi superfoods jak siemię lniane czy  sok z brzozy. Łatwo przewidzieć trendy na przyszły rok, ale co będzie królowało na naszych talerzach  w 2019 roku ?

To pytanie zadajemy uczestnikom naszego konkursu. Co będzie hitem na straganach BioBazaru w 2019 roku ? Jaka kuchnia ma największe szanse podbić podniebienia odwiedzających  DAWNĄ FABRYKĘ NORBLINA ?

Na autorów najbardziej ciekawych i kreatywnych pomysłów i odpowiedzi, czekają nie mniej ciekawe nagrody.

są to m.in.  sprzęt AGD, vouchery na ekskluzywną kolację; kosze z produktami z BioBazaru; wydawnictwa kulinarne i nagrody niespodzianki. 

Co trzeba zrobić:

- wchodźcie na Fanpage Oliwy

- odpowiedzcie na pytanie konkursowe: „Jakie trendy kulinarne będą dominować w 2019 r” lub zaprezentujcie swój pomysł
- polubcie
Fanpage  Oliwy do ognia i  ArtN

Powodzenia:) 

Organizatorzy: oliwadoognia.blox.pl oraz ArtN

 

REGULAMIN KONKURSU „ZOSTAŃ KULINARNYM PROROKIEM – WSTRZEL SIĘ W TRENDY KULINARNE W 2019 R.”

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ZOSTAŃ KULINARNYM PROROKIEM – WSTRZEL SIĘ W TRENDY KULINARNE W 2019 R”
 2. Organizatorem Konkursu „Zostań kulinarnym prorokiem – Wstrzel się w trendy kulinarne w 2019 r. ” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Blog kulinarny oliwadoognia.blox.pl oraz ArtN, ul. Zelazna 51/53, 00-841 Warszawa (zwani dalej „Organizatorem”)
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/Oliwa-do-ognia-1486044108383970/?fref=ts (zwanej dalej “Fanpage”)
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie zwycięzców, którzy udzielą najciekawszych odpowiedzi, wpisując je w komentarzu pod postem Konkursowym na Fanpage.
 • 2 CZAS TRWANIA KONKURSU

1.Konkurs jest organizowany  w dniach od 12.10.2016 r. roku od godz. 09:00, do 26.10.2016 r. do godz. 23.59.

 • 3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które posiadają zweryfikowane konto w serwisie Facebook
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiadają adres korespondencyjny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 4 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
 1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 2. a) udzielić odpowiedzi na pytanie: „Jakie trendy kulinarne będą dominować w 2019 r.”. Odpowiedź należy wpisać w komentarzu pod Postem Konkursowym na Fanpage Oliwa do ognia.
 3. b) zaznaczyć “Lubię to” na Fanpage Oliwa do ognia ( https://www.facebook.com/Oliwa-do-ognia-1486044108383970/?fref=ts) oraz ArtN  (https://www.facebook.com/fabrykaArtN/)
 4. Nagrodzone zostaną najciekawsze odpowiedzi. Oceny dokona Komisja Konkursowa w celu wyłonienia Laureatów.
 5. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu, oznacza wyrażenie zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 5. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją Konkursową”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa według własnego uznania przyzna Laureatom Nagrody.

 

 • 6. NAGRODY W KONKURSIE
 1. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:

-  Pierwsza nagroda w postaci sprzętu AGD

-  Dwie nagrody w postaci vouchera na wykwintną kolację do Restauracji Naturel na warszawskim Wilanowie o wartości 300 PLN

- Trzy nagrody w postaci koszy prezentowych z produktami z BioBazar o wartości 150 PLN oraz wydawnictwo kulinarne

- Trzy wyróżnienia w postaci nagród niespodzianek

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

 1. Laureat może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, co nie wyłącza prawa Uczestnika do złożenia reklamacji na zasadach określonych § 10.

 

 • 7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW
 1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się, poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.

 

 1. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona w na Fanpagu Oliwa do ognia do dnia 28 października 2016 r. oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 (trzech) dni roboczych.

 

 • 8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Nagrody zostaną wydane Laureatom na koszt Organizatora przesyłką  dostarczoną w obrębie granic Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 1. W celu przekazania Nagrody, Laureat w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy Nagrody.

 

 1. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

 

 1. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie na Fanpage Oliwa do ognia.

 

 1. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty przesłania danych adresowych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
 2. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureatów w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 3. Każdy Laureat może w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania informacji o Nagrodzie złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody. Oświadczenie należy przesłać na adres e-mail Organizatora: oliwadoognia@o2.pl.
 4. Nieodebranie Nagrody w terminie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany do ponownego wysyłania Nagrody, która nie została doręczona laureatowi Nagrody z innych przyczyn niż leżące po stronie Organizatora.

 

 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator
 2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, ogłoszenia wyników oraz wydania Nagród.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinioną utratę danych.

 

 • 10. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres e-mail, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko osoby składającej reklamację, opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
 3. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 (czternastu) dni od daty wniesienia reklamacji. Organizator odpowie niezwłocznie na reklamację po podjęciu decyzji w sprawie uznania lub odmowy uznania reklamacji.
 4. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika Konkursu do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Oliwa do ognia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie ani utratę praw nabytych przez Uczestnika Konkursu. O zmianach Regulaminu uczestnicy Konkursu będą informowani poprzez Fanpage Oliwa do ognia.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

© Oliwa Do Ognia
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci